Documentul prevede politici de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2017-2020.

În document este prezentată situația la moment din raion la capitolul dezvoltare economică, descrierea raionului dar și viziunile autorilor asupra dezvoltării pe termen scurt a raionului Cahul.

Documentul integral poate fi descărcat aici

Astfel, spre exemplu, la capitolul Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu gaze naturale, sarcina  principală  este  implementarea  Programului  național  de  gazificare  a  localităților  raionului în  perioada  anilor  2017-2020 și anume: finisarea  construcției  gazoductului  magistral  pentru  îndestularea  cu  gaze  naturale  a  satelor  Badicul  Moldovenesc,  Rumeanțevo,  Doina,  Iasnaia  Poleana,  Chircani; racordarea  la  magistrale  a  satelor  Spicoasa,  Huluboaia,  Lucești; gazificarea   tuturor  instituțiilor  publice  din  teritoriul  raionului.

La capitolul alimentație cu apă și canalizare, în urma analizei situației actuale în sectorul AAC, se propun următoarele obiective și măsuri de realizare a acestora:

Obiectivul general: Crearea unui sistem de alimentare cu apă (cu sursă de apă râul Prut) și de canalizare centralizat și durabil în raza întregului raion Cahul. Obiectivele specifice ale strategie prevăd: Modernizarea și extinderea rețelelor de apeduct, atât cu surse locale de apă (sonde arteziene) – pe termen scurt și mediu, cu posibilitatea conectării acestora la sistemul centralizat de alimentare cu apă pe termen lung în conformitate cu Studiul de Fezabilitate al raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare; Modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare în raza orașului Cahul și a raionului Cahul în conformitate cu Studiul de Fezabilitate al raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare; Creșterea ratei de acces a populației raionului Cahul la servicii de alimentare cu apă potabilă până la 75 % până în anul 2020; Promovarea cooperării intercomunitare la nivel raional și a conceptului de regionalizare a serviciilor de AAC și implicarea activă a actorilor locali în dezvoltarea proiectelor de importanță raională în sectorul AAC; Crearea operatorului unic regional de AAC prin reorganizarea Întreprinderii Municipale ”Apă Canal Cahul” în societate pe acțiuni; Informarea și sensibilizarea continuă a populației cu privire la beneficiile existenței unui sistem de alimentare cu apă și de canalizare centralizat.

Un alt domeniu important pe care este axat noul program de dezvoltare îl reprezintă managementul deșeurilor dar și eficiența energetică a clădirilor și spațiilor publice. În documentul elaborat sunt prezentate analize și posibilități de dezvoltare a sectoarelor date.

Asistența socială și asistența medicală, sunt alte două domenii prioritare pentru raionul Cahul. Ţinând cont de situaţia actuală, pentru următorii 5 ani (2016 - 2020) vor fi abordate următoarele priorităţi  de dezvoltare: Crearea, extinderea şi adaptarea  serviciilor sociale la necesităţile familiilor cu copiii în situaţie de risc  şi copiilor separaţi de părinţi; Sporirea capacităţilor de absorbţie şi gestionare eficientă a resurselor financiare disponibile şi de atragere a fondurilor (donatori, comunitate etc.); Dezvoltarea resurselor umane  în domeniul protecţiei copilului; Fortificarea colaborării şi parteneriatelor cu variaţi actori în domeniu; Îmbunătăţirea serviciilor medicale spitaliceşti şi specializate de ambulator și dezvoltarea serviciilor medicale primare în mediul rural.

Totodată, programul de dezvoltare prevede că Spre finele anului 2020, raionul Cahul v-a deveni o importantă destinație turistică, având la bază un turism activ și un ecoturism specific, dar și cu alte elemente complementare din zonă: balneare, cultural, rurale. V-a fi un punct atractiv pentru turiști, ce va oferi oportunități pentru tineret și investitori. Se va încuraja dezvoltarea turismului în mediul rural, pentru a spori totodată nivelul de trai al populației. De asemenea, se va pune accent pe infrastructura turistică, fiind reparate și amenajate diverse puncte turistice, ceea ce va spori numărul turiștilor pe teritoriul raionului Cahul.

Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2017-2020 a fost elaborate de specialiștii Consiliului Raional Cahul și urmează a fi aprobat la una dintre următoarele ședințe ale Consiliului. Până la acel moment, documentul este supus dezbaterilor publice și orice cetățean poate veni cu propuneri și completări la document.